Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Szkolna 15, można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
  • e-mailem:
  • telefonicznie: (77) 5407300

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w siedzibie Administratora lub przez email:

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych określonych w uchwale nr XXXIV/296/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych i wychowawczych Gminy Kędzierzyn-Koźle. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  • organa państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych,
  • państwa dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż przez okresy wskazane przepisami prawa. Dane zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowywane będą nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, cofniecia zgody a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Prawa osób, których dane dotyczą rozpatrywane będą  po złożeniu odpowiedniego wniosku:  DOCXWniosek.docx (15,74KB)
w formie pisemnej na nasz adres: Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.