Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych

Nazwa procedury:
Wpis do rejestru żłobków /klubów dziecięcych reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235)
Wymagane dokumenty:
Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Do wniosku dołącza się:
1.       w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2.       oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3.       oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4.       w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5.       zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;
6.       dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);
7.       w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);
8.       dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia).
Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 50 zł.
Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu nr rachunku 71 1240 1659 1111 0000 2598 0994 lub w kasie Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.
Na przelewie należy umieścić dopisek: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Termin i sposób załatwiania:
Forma załatwienia
1.       Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
o    nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
o    datę i numer wpisu do rejestru;
o    formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
o    nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
o    miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2.       Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
o    podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
o      ydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
3.       Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
o    złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
o    nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego;
o    przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 5, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
Termin załatwienia:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie do wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w termie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
1.      Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235)
2.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2001r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)
3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 96, poz. 1071 z późn. Zm.)
4.       Uchwała Nr IX/112/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Dodatkowe informacje:
1.      Przed dokonaniem wpisu do rejestru Prezydent Miasta dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego
2.       Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
3.       Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru zwolnione są z opłaty.
4.       Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w pkt. 5, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 7, uwzględniające zmiany.
5.       Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:
o    złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
o    nieusunięcia przed podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
o    przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
Uwaga:
Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zamierzający złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru powinien powiadomić o tym zamiarze organ prowadzący rejestr oraz rodziców dzieci objętych opieką co najmniej 1 miesiąc przed terminem złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.
Formularz do pobrania:

PDFoswiadczenie o niekaralności.pdf

PDFoświadczenie o lokalu.pdf

PDFoświadczenie o NIP REGON.pdf

PDFwniosek_o_wpis.pdf

PDFwniosek_o_wykreslenie.pdf

PDFwniosek_o_zmiane.pdf