Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Nazwa procedury:
Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zawierające:
·         oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
·         określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania
·         wskazane miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a.       możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b.      realizację innych zadań statutowych,
c.       w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu,
d.      bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodne z odrębnymi przepisami
·         statut szkoły lub placówki
·         dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
·         w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnejm ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia
Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia
Odmowa opinii do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Zgłoszenie rozpatrywane jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
 
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Opolskiego Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
Podstawa prawna:
Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
Dodatkowe informacje:
Brak
Formularz do pobrania:
Brak