Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych

 

Nazwa procedury:

Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych.
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia  młodocianego pracownika, zamieszkującego na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,
  • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,
  • Kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne),
  • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby, prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  • Kopie umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
  • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini mis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis  otrzymanej w tym czasie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
Dofinansowanie lub odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Miejsce złożenia dokumentów:
W ciągu 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 70 b ust 7 oraz ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Dodatkowe informacje:
Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Formularze do pobrania:

PDFObowiązuje od 15.11.2014 r. - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
XLSXObowiązuje od 15.11.2014 r. - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
DOCoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc
PDFOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.pdf
DOCXoświadczenie o otrzymanej pomocy.docx
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy.pdf
DOCWniosek o_dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianego.doc
PDFWniosek o_dofinansowanie_ksztalcenia_mlodocianego.pdf
DOCzgłoszenie.doc
PDFZgłoszenie.pdf