Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu

 

 

Nazwa procedury:
Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu
Wymagane dokumenty:
1.      Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
2.       Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie
3.       Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia
4.       Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a.       wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;
b.      dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;
c.       dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d.      uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.
Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
·         Nauczyciel kontraktowy wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego składa w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu
·         Dla wniosków złożonych do 30 czerwca danego roku decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego lub o odmowa będzie wydana do 31 sierpnia danego roku
·         Dla wniosków złożonych do 31 października danego roku decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego lub o odmowie zostanie wydana do 31 grudnia danego roku
·         Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
Art. 9 b ust. 4 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dodatkowe informacje:

Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Formularz do pobrania: