Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Nazwa procedury:
Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Wymagane dokumenty:
wniosek o udzielenie zezwolenia z załącznikami:
1.       Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
2.       Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej
3.       Projekt statutu szkoły lub placówki publicznej
4.       Opinie właściwego miejscowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu
5.       Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach
6.       Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.
Opłaty skarbowe:
Nie pobiera się
Opłaty administracyjne:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek składa się nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły/placówki. Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły, przedszkola następuje w drodze decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Jednostka odpowiedzialna:
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz § 3 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.(Dz.U. Nr 46 poz.438)
Dodatkowe informacje:
Brak
Formularz do pobrania:

DOCOW_założenie placówki.doc